24 hodin Le Kytín

 

V ýsledky ke stažení 

 

Základní ustanovení - verze ke stažení

 

Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských

Verze : 11/5 / 16


 

Pořádají kytínští , chouzavští a lhotečtí veteránisti ve spolupráci s obcí Kytín, hasiči Kytín .


 

Akce pořádána v rámci zahájení Kytínského kulturního týdne

2016

Preambule

 1. Akce je organizována pro propagaci historických motocyklů , popularizaci veteránistického hnutí a pro pobavení zúčastněných a diváků .Je pořádána dobrovolníky se zapojením členů jednotlivých týmů do organizace akce, nemá charakter rychlostního závodu a všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat tato pravidla proto, aby se předešlo nedorozuměním a úrazům .
  2.
  účastníky jsou jezdci registrovaných týmů ,mechanici , pořadatelé a všichni, kteří se v jakékoli fázi akce zapojí do její organizace
  3. Účastníci akce organizačně
  podléhají pod pravomoc ředitele závodu a jeho štábu a komisařů, jejichž pokyny se musí řídit.
  4. Účast ve vytrvalostní jízdě, práce v depu a výkon organizačních činností je na vlastní nebezpečí a každý účastník se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s konáním akce nebo poškozením třetí osoby.
  5. Vedoucí týmu se může odvolat proti rozhodnutí technického komisaře a výsledkového komisaře a podat protest dle stanovených pravidel
  6. akce začíná administrativní přejímkou strojů a končí slavnostním vyhlášením výsledků.


 


 


 

Základní informace o vytrvalostní jízdě

název vytrvalostní jízdy: 24 hodin kytínských 2. ročník
termín konání: 13. a 14. srpna 2016 / příjezd od 16 hodin v pátek 12.8/
místo konání vytrvalostní jízdy: Kytín, vytyčený uzavřený prostor Bábinská
vytrvalostní jízda: 24 hodinová vytrvalostní jízda malých motocyklů otevřená pro přihlášenou veřejnost.

Tým: má 3- 6 členů (do tohoto počtu se nepočítají starobní důchodci) a jeden nejedoucí mechanik -všichni však platí startovné. Všichni jedoucí členové musí mít ŘP pro malý motocykl, který řídí a věk nad 18 let (z věku může udělit pořadatel zvláštní výjimku)

Startovné činí 300 kč za každého člena týmu a příspěvek na centrální zdroj elektřiny pro osvětlení depa v částce 250 kč za tým.

Hodnotí se : vytrvalost jízdy principem, že z týmu je přítomen na trati jeden jezdec na jednom stroji s tím, že jezdci a stroje se střídají pod dohledem v určené zóně.

Průjezdy jednotlivých kol jsou pro každý tým zaznamenávány, a to zvlášť v každé hodině. Losováním se vyberou tři časové hodinové úseky, pro které budou počty ujetých kol bonifikovány dle klíče zveřejněného výsledkovou komisí při rozpravě s jezdci.


Kategorie: S ) Standard – neupravené motocykly má dvě podkategorie

 1. Do roku výroby 1948 jsou připuštěny stroje do 100cm3 objemu, tzv. motokola bez úprav

Podkategorie A bude navíc zvlášť vyhodnocena a odměněna zvláštní cenou

 1. Po roce výroby 1948 do roku 1985!!

Jawety , Stadiony, Babety a motocykly Jawa 50 Typ / 550, 555, O5 ,20 21,23

Všechny stroje musí mít originální motor bez úprav.!!!!

Povoleny jsou jen: Vyztužení stupaček, úchytu výfuku a sklapovací stupačky.

Dezén pláště je libovolný.

Odstrojení plechů není povoleno!!

Pro účast týmu v kategorii Standard musí být všechny nasazené stroje týmu klasifikovány v této kategorii

Kategorie U ) Upravené stroje Jawa a neupravené Simson

Motocykly Jawa 50 s úpravami zvyšujícími výkon a úpravami jinými než v kategorii standard do roku výroby 1985.

 

Motocykly Simson 50 bez úprav výkonu motoru do roku výroby 1985.


 

Přihlašování je nutné předem od 15 .5 . 2016 je na webu: www.veteranikytin.cz


 

Přihláška je ke stažení , po vyplnění ji odešlete na e- mail , který je na ní uveden.

Přihlášku vytištěnou a podepsanou v originále všemi členy týmu přinese vedoucí týmu na koordinační schůzku , která bude svolána v červnu a také tam uhradí zároveň za tým startovné.

Schůzka bude zaměřena na vyjasnění všech dotazů k pravidlům jízdy a budou dohodnuty detaily organizace akce.


 


 


 


 


 


 

1. Přihlašování, startovné a zapsání do vytrvalostní jízdy a časový rozvrh

1.1 Přihlašování a zapsání

Přihlašování bude spuštěno 15. Května 2016 na webových stránkách www.veteranikytin.cz.

Po vyplnění přihlášky kontaktujte zástupce pořadatele, kterému předáte přihlášku a startovné v hotovosti.

Po projednání přihlášky s pořadatelem bude tým zapsán do vytrvalostní jízdy. Startovné činí 300 Kč na každého člena týmu . Startovné zahrnuje : Vestu pro tým, pamětní triko pro každého člena, věcné ceny, nápoj + klobásu. Pokud bude rozhodnuto o společné velké elektrocentrále, bude rozpočteno nákladově.

Na vrácení zaplaceného startovného je nárok jen v případě, že by se vytrvalostní jízda neuskutečnila.

K jízdě bude připuštěno maximálně 15 týmů.

Pořadatel si vyhrazuje v krajním případě právo odmítnout přijetí přihlášky s ohledem na to, že bude preferovat naplnění startovního pole týmy, které jsou složeny z jezdců, kteří navštěvují kytínské akce pravidelně

1.2 Orientační časový harmonogram

vjezd do depa od 12. srpna od 15:00 (zákaz vjíždění na trať až do oficiálních tréninků)
pátek:
16:00 – 20:00 přejímka + registrace
sobota:
8:00 – 10:30 přejímka + registrace

10:00 – 11:30 seznamovací kolo a oficiální trénink

12:00 rozprava s jezdci a bezpečnostní poučení

13:00 nástup na start

13:13 odstartování vytrvalostní jízdy

neděle:

13:13 ukončení závodu

14:15 vyvěšení výsledků

15:00 vyhlášení výsledků a ukončení akce


 


 


 

2. Tým, výbava jezdce a součinnost týmu s pořadatelem

2.1 Složení týmu a podmínky pro účast

Jeden tým je složen maximálně ze šesti jezdců (do tohoto počtu se nezapočítávají jezdci ve starobním důchodu a jeden nejedoucí mechanik.) Každý z jezdců musí být zdravotně způsobilý pro účast ve vytrvalostní jízdě, musí být prokazatelně schopen řídit stroj, mít pro něj platné řidičské oprávnění a během závodu nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

Tým může pro vytrvalostní jízdu použít celkem 3 kusy motocyklu, které může libovolně střídat a nasazovat do vytrvalostní jízdy.

Při přejímce před započetím vytrvalostní jízdy se každý z účastníků seznámí s pravidly a každý jezdec podepíše formulář o seznámení s pravidly jízdy.

Účast v jízdě je na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za vzniklé škody a zdravotní komplikace (úrazy apod.).

Jízdy se mohou zúčastnit jezdci starší 18 let./mladší jen na výjimku udělenou pořadatelem , se souhlasem jeho zákonného zástupce, který bude trvale přítomen po celo dobu akce./ Každý tým si určí a uvede při registraci vedoucího týmu, který bude za tým jednat s orgány pořadatele a bude zodpovídat za dodržování pravidel jednotlivými členy týmu.


2.2 Povinné vybavení jezdce

Přilba na motocykl, ochranné brýle, rukavice (pokud není součástí přilby štít), oblečení s dlouhým rukávem, dlouhé nohavice (kraťasy a podobně jsou zakázány) a pevná obuv.

Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru a při průjezdu kolem kontrolního stanoviště. Celou dobu závodu musí mít jezdec na trati z důvodu bezpečnosti a identifikace na sobě reflexní vestu se startovním číslem.

Pokud ji nebude mít, nebude odjeté kolo (kola) týmu započteno (a).

Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem ke stažení posádky z trati, při opakovaném porušení pak okamžitému vyloučení posádky z jízdy.


 

2.3. Součinnost týmu s pořadatelem

Každý tým je povinen dle pokynu pořadatele dát k dispozici v určené hodiny pomocníky organizačního týmu pro zabezpečení trati podle předem dohodnutého harmonogramu a pokynů.

Nesplnění této povinnosti může vést k penalizaci -10 kol nebo k vyloučení týmu z jízdy při opakování.

Každý účastník jízdy je povinen hlásit zdravotní službě případné úrazy, na dodržení této povinnosti vůči pořadateli v týmu dohlíží vedoucí týmu

Pokud tým z jízdy odstoupí, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit traťovým komisařům pro registraci a výsledky prostoru startu/cíle. Stanoviště komisařů časomíry je v prostoru startu/cíle.


 


 

3. Přejímka motocyklu, kategorie, kontroly, startovní číslo a povinné osvětlení

3.1 Kontroly motocyklu

Kontroly motocyklu provádí technický komisař v depu před zahájením jízdy, během jízdy a v případě dodatečného protestu před vyhlášením výsledků, pokud byl podán oprávněný protest. Kontrolována bude administrativní shoda ve složení posádky, soulad převzatého stroje se skutečností.

Namátková kontrola – každá posádka může být podrobena během závodu namátkové kontrole. Namátkovou kontrolu provádí technický komisař a je k této kontrole oprávněn stáhnout stroj ze závodu.

3.2. Přejímka a technické specifikace motocyklu, rozřazení do kategorií

Každá posádka účastnící se závodu musí nechat technické komisaře před zahájením jízdy prohlédnout všechny stroje, zaevidovat je a označit.

Jiné stroje nesmí tým v průběhu jízdy užít, jinak se vystavuje vyloučení z jízdy.

Kontrola bude probíhat na stanovišti technického komisaře při vjezdu do depa. Zkontrolované motocykly označí. Komisař dále určí, do které kategorie stroje zařadí a tím se zařadí tým do jedné z kategorií.


 


 


 


 


 

3.3 Kategorie standard

 1. Do roku výroby 1948 jsou připuštěny stroje do 100cm3 objemu, tzv. motokola bez úprav

Podkategorie A bude navíc zvlášť vyhodnocena a odměněna zvláštní cenou

 1. Po roce výroby 1948 do roku 1985!!

Jawety , Stadiony, Babety a motocykly Jawa 50 Typ / 550, 555, O5 ,20 21,23


 

Všechny stroje musí mít originální motor bez úprav.!!!!

Povoleny jsou jen: Vyztužení stupaček, úchytu výfuku a sklapovací stupačky.

Dezén pláště je libovolný

Odstrojení plechů není povoleno!!


 

Pro účast týmu v kategorii Standard musí být všechny nasazené stroje týmu klasifikovány v této kategorii


 

3.4. Kategorie upravené

Motocykly Jawa 50 s úpravami zvyšujícími výkon a úpravami jinými než v kategorii Standard do roku výroby 1985

Motocykly Simson 50 bez úprav výkonu motoru jen s vyztužením stupaček a přidaným držákem výfuku do roku výroby 1985


 


 

3.5 Startovní číslo a osvětlení

Každý tým při registraci dostane přiděleno startovní číslo.

Toto číslo musí být viditelně umístěno na stroj, který se aktuálně pohybuje po trati. Pro rozlišení kategorií týmy kategorie standard měli oranžovou reflexní vestu s černým číslem na zádech, kategorie upravené vestu světle zelenožlutou s černým číslem.

Čip si vyzvedne v den konání závodu zástupce týmu proti kauci 500,- Kč při přejímce a bude jím vždy vybaven ten jezdec, který je nasazen na trať.

Čip bude předáván s vestou při střídání jezdců. Kauce bude vrácena po skončení závodu a vrácení čipu pořadateli. Pokud nebudou čipy k dispozici, zajistí pořadatel vyhodnocování průjezdů vlastními silami.

Každý tým obdrží vestu od pořadatele při registraci a jezdec, který se aktuálně nachází na trati, bude povinně touto vestou vybaven.

Každý stroj musí být osvětlen vzadu viditelným červeným světlem (toto světlo musí svítit i po vypnutí běhu motoru stroje), v předu světlem bílým. Světla nesmí oslňovat ostatní účastníky. Pořadatel na odbočce k depu určí povinnost zapnout světla, až se začne stmívat. Pokyn bude uskutečněn pomocí krouživými pohyby bílým světlem či bílou vlajkou. Povinnost svícení trvá do 6:00. Při nesplnění odešle pořadatel jezdce poslat do depa, aby zjednal nápravu.

Při opakovaném porušení může udělit týmu penalizaci, popřípadě může tým vyloučit ze závodu. Osvětlení strojů bude kontrolováno celou noc.


 

4. Pořadatel a jeho pokyny, porušení pokynů, činnosti v depu

4.1. Činovníci pořadatele a jejich pravomoci a náplně

ředitel akce: + dva zástupci
hlavní traťový komisař + dva zástupci
hlavní technický komisař a ředitel depa + tři zástupci

hlavní komisař pro registraci a výsledky: + tři zástupci

hlavní komisař pro diváckou ,pořádkovou a zdravotní službu: a dva zástupci

požární dohled: velitel a směny

jury: ředitel akce + hlavní traťový komisař + technický komisař + výsledkový komisař+

starosta obce Kytín

 

 

 

4.2. Ředitel závodu

dohlíží na vytyčení tratě, depa a dalších sektorů a řídí vlastní jízdu

.vydává pokyny jednotlivým členům organizačního štábu
• po poradě s technickými nebo traťovými komisaři přijímá operativní rozhodnutí
• jediný podává výklad řádů závodu + kontroluje činnosti odborných komisařů

 

4.3 Hlavní traťový komisař
• řídí a organizuje udržování tratě, zastavuje průběh jízdy při kolizi a stahuje z jízdy jednotlivé jezdce porušující pravidla
• dohlíží a organizuje traťový dozor na průběh jízdy a řídí traťové komisaře

.dává návrhy na penalizaci a vyloučení týmu při porušení zásad chování na trati

.technicky vytyčuje trať , depo a sektory pro diváky a udržuje jejich značení

4.3.Hlavní technický komisař

řídí a organizuje činnost v depu
• provádí namátkovou technickou kontrolu a dává návrhy na penalizaci

.provádí poučení všech jezdců při přejímce a seznamuje je s pravidly chování na trati a bezpečností

4.4. Hlavní komisař pro registraci a výsledky

.řídí proces registrace a.provádí poučení všech jezdců při přejímce a seznamuje je s pravidly chování na trati a bezpečností

. hospodaří s finančními  prostředky

.řídí a organizuje sběr výsledků , penalizací a jejich vyhlášení a rozhoduje o penalizacích a navrhuje jury vyloučení týmu


 

4.5 Hlavní komisař pro pořádkovou ,diváckou ,zdravotní a požární službu

.Podílí se na vytyčení diváckých sektorů , prostorů pro občerstvení ,WC , parkování , stanoviště HZS a Ambulance

.řídí pořadatelskou činnost v diváckých sektorech a na příjezdu a parkovišti

.řídí součinnost HZS Kytín apod.

4.6 Štáb soutěže

tvoří dále požární dohled , traťoví komisaři, hlavní časoměřič, zdravotní dozor a všichni členové týmů , kteří budou k organizaci přizváni a poučeni.

 

5. Oficiální tabule a signály

Pořadatel vyvěšuje důležité informace na oficiální tabuli závodu, kterou jsou všichni jezdci povinni během závodu sledovat. Informace budou také hlášeny. Během jízdy jsou jezdci povinni dodržovat pokyny traťových komisařů. Pokyny budou prováděny pomocí vlajek nebo světelnými signály. Případně ústně.

Za běžné viditelnosti :

bílá tabule s černým číslem patnáct: 15 sekund do startu

žlutá vlajka: nebezpečí, povinnost snížit rychlost, zákaz předjíždění
zelená vlajka: upozornění na start jízdy / trať je opět volná
červená vlajka : zastavení jízdy – neprodleně zastav stroj
šachovnicová vlajka: start jízdy / cíl jízdy
černá vlajka: vyloučení daného jezdce / týmu z jízdy

Za snížené viditelnosti:

zelené světlo : trať je opět volná
blikající modré světlo: nebezpečí, povinnost snížit rychlost nebo zastavit
blikající červené světlo: povinnost okamžitě zastavit vozidlo a podřídit se pokynu pořadatele


 


 


 


 


 

6. Porušení pravidel

Pořadatel si nárokuje možnost udělení penalizace – odečtení kol, popřípadě může jednotlivého jezdce nebo celý tým vyloučit ze závodu. A to zejména při agresivním chování a ohrožování účastníků nebo diváků.

Nenastoupení k pořadatelské součinnosti -odečtení 10 kol, opakovaně vyloučení

nedodržení trati/výjezd z depa jinou trasou, než určí pořadatel – odečtení 5 kol
výměna jezdců mimo depo – odečtení 5 kol
tankování mimo depo – odečtení 5 kol
jezdec na trati bez vesty – opakovaně vyloučení z jízdy


 

7. Depo a pravidla pro činnosti v depu

Vjezd do depa bude umožněn 12. srpna od 16:00. Každý tým bude mít vyhrazen svůj prostor, který je nutný respektovat a udržovat v čistotě a zabránit na něm úniku provozních kapalin do půdy. V prostoru depa je nutné jezdit pomalu a během akce do něho mohou vjíždět pouze účastníci jízdy. Každý tým je povinen mít ve svém zázemí hasicí přístroj. Při pohybu v prostoru depa je nutno dodržovat opatrnost. Depo je vybaveno WC a na okraji depa bude stánek s občerstvením. Do depa a vůbec do celého areálu závodu je zakázáno vstupovat se psy na volno. Depo není nikterak hlídáno a každý tým ručí za své věci sám.

Depo bude částečně osvětleno.

V prostoru depa je povoleno jezdit pouze na motocyklu, který prošel technickou přejímkou a to výhradně jeho jezdcům a mechanikům, a to ještě pouze bezprostředně před jízdou, během ní a po jejím skončení. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení kýmkoli z členů doprovodu týmu včetně nezletilých dětí, bude posádka penalizována ztrátou 5 kol. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací z jízdy.

Při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze soutěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec.

Součástí depa po celou dobu bude stanoviště technické podpory a hasičského sboru. Zde bude k dispozici všem svářecí agregát a kompresor. V depech bude rovněž nepřetržitá zdravotní hlídka a stanoviště technické (vyprošťovací) čety.

Pořadatel zajistí centrální zdroj el. energie pro provoz depa o kapacitě cca 300W pro tým .

Požární bezpečnost při skladování paliva a tankování bude kontrolovat požární hlídka průběžně.


 


 

8. Povinnosti jezdce, přijetí pomoci a technická pomoc

8.1. Povinnosti jezdce

1. jezdec musí po celou dobu akce dodržovat propozice vytrvalostní jízdy
2. jezdec musí být fyzicky i duševně schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky akce, jak soutěžící, tak diváky
3. jezdec je odpovědný za své chování na trati i v depu
4. jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění zdravotní službě
5. jezdec musí uposlechnout pokynů označeného traťového komisaře nebo člena štábu
6. jezdec během jízdy nesmí zůstat na trati s motocyklem, který je mimo provoz a nesmí jej tlačit do depa po trati. Jezdec nesmí svévolně zastavit v trati jízdy, pokud se tak stane z důvodu poruchy motocyklu, musí vyvíjet činnost na jeho okamžité odstranění z tratě.

7. Jezdec je povinen si vyžádat vždy když to situace vyžaduje pomoc, která je v jízdě organizována označenými traťovými komisaři, zdravotní službou a dalšími pověřenými členy organizačního štábu soutěže (technická služba.).

 

8.2. Přijetí pomoci

 

Na trati i v prostoru depa si mohou týmy v duchu fair-play vzájemně vypomáhat, ale nesmějí si vzájemně půjčovat motocykly.

Divácká pomoc je samozřejmě povolena v případech , kdy hrozí nebezpečí úrazu apod.

8.3. Technická pomoc

Jezdci si mohou v nutných případech požádat o pomoc při transportu stroje z dráhy do depa, pomoc bude zajištěna spolujezdci z týmu, případně za spolupráce s pořadatelem.

9. Trať vytrvalostní jízdy

Jezdci jsou povinni se seznámit se všemi prostory tratě a depa a dbát pokynů pořadatele. Trať jízdy je vyznačena páskou a je uzavřeným okruhem. Je vedena po louce. Opuštění okruhu z jiné příčiny nežli pro poruchu stroje nebo ze zdravotních důvodů je porušením pravidel vedoucím k diskvalifikaci jezdce z jízdy.

Stejně bude potrestáno svévolné zkrácení si okruhu. Při jízdě je nutná maximální opatrnost. Nelze vyloučit střet se zvěří nebo nezodpovědným divákem či jinou osobou.

10. Výsledky

10.1. Pořadí ve vytrvalostní jízdě

V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí týmů podle součtu celkových kol

 

Fyzicky odjetá kola + vytrvalostní bonus - penalizační kola = celková kola

 

Pro výpočet vytrvalostního bonusu se veřejně vylosuje z každé 8 hodinové etapy jízdy jeden hodinový úsek začínající vždy v celou hodinu a počet kol odjetý v tomto časovém úseku se jako bonus vynásobí každému týmu 2x./pokud nebude na rozpravě rozhodnuto jinak/

Kolem se rozumí projetí celého okruhu (start-cíl). Jízda je ukončena 24 hodin od startu.

11. Jízda

Jezdci musí dodržovat všechny výše uvedené body. Řazení na start jízdy je podle startovního čísla. Startuje se stylem Le Mans. Jezdec stojí naproti svému stroji cca 10 metrů a po odstartování jízdy k němu musí doběhnout, nastartovat a vydat se na trať. Stroj s motorem v klidu může být na stojánku, čí držen jedním z členů týmu (mechanikem). Každý jezdec se musí chovat ohleduplně a nesmí nikoho ohrozit.

Po ukončení jízdy jsou týmy povinny ponechat motocykly přístupné v depu komisaři pro kontrolu. Proti rozhodnutí traťových komisařů nelze podat protest. Výsledky budou zveřejněny nejdéle 15 minut před vyhlášením a nelze proti nim podat protest.

Na vyhlášení se musí dostavit všichni členové týmu (pokud zdravotní stav dovolí) dle pokynů pořadatele.

12. Diváci

Musí dodržovat pravidla jízdy a uposlechnout příkazy pořadatelů. Musí dodržovat vyhrazený prostor a nesmí vstupovat za pásku (povinnost udržovat kontrolu nad chováním dětí a psy mít na vodítku). Do prostoru depa není vstup divákům povolen. Jak v depu, tak po celém areálu sportoviště je pohyb na vlastní nebezpečí. O vyloučení diváka ze sportoviště rozhodne pořadatel akce. Každý divák může být v prostoru závodiště natočen či vyfocen a tento materiál může být použit ke komerčním účelům.

13. Závěrečné ustanovení

Pořadatel si nárokuje upravit pravidla v termínu konání jízdy, vydá o tom však písemnou informaci a zveřejní ji na oficiální vývěsnou tabuli. Pořadatel může zrušit jízdu, informaci však musí zveřejnit nejméně jeden týden před startem jízdy. V průběhu akce (12 – 14. 8.) může pořadatel akci zrušit, popřípadě zkrátit a to při špatných klimatických podmínkách, které by mohly ohrozit účastníky jízdy, nebo v případě, že nastane událost, která si ukončení vyžádá . Každý účastník může být vyfocen či natočen a tento materiál může být využit ke komerčním účelům. Každý účastník je povinen seznámit se těmito propozicemi a dodržovat je.

K propozicím po vyjasnění přistoupili dne ……………….. členové organizačního týmu :

 

ředitel akce: Ing. Michal Pomahač hlavní traťový komisař : Ing. Martin Stárek


hlavní technický komisař a ředitel depa : Tomáš Fuchs

 

hlavní komisař pro registraci a výsledky: Petr Hůlka

 

hlavní komisař pro diváckou ,pořádkovou a zdravotní službu: Milan Holý

 

požární dohled: Jaroslav Čížkovský